Учасники (члени) Асоціації (Статут)

4.1. Членство в Асоціації:

4.1.1. Поняття «учасник Асоціації» та «член Асоціації» є рівнозначними.

4.2.2. Асоціація є вільною для вступу / виходу нових членів.

4.2.3. Членом Асоціації може бути будь-який суб’єкт господарювання, юридична особа, що діє у сфері освіти та науки, транспорту або логістики, в суміжних галузях, що забезпечують їх діяльність, здійснює свою діяльність відповідно до законодавства України та згодні виконувати обов’язки, що на них покладає Статут Асоціації. Членство в Асоціації здійснюється на недискримінаційних засадах.

4.2.4. В Асоціації встановлюється дві категорії членства: дійсне та асоційоване.

Дійсне членство передбачає обов’язкове внесення вступних, членських і цільових внесків.

Асоційоване членство не передбачає сплату внесків, передбачених цим Статутом для членів Асоціації, крім можливої сплати добровільних внесків з власної ініціативи, а також зберігає за асоційованим членом усі права та обов’язки, визначені у п. 4.3 цього Статуту.

4.2.5. Членство у Асоціації чинне:

    а) для дійсних членів – після прийняття відповідного рішення Загальними зборами Асоціації;

    б) для асоційованих членів – після прийняття відповідного рішення Правлінням Асоціації.

4.2.6. Члени Асоціації (юридичні особи та суб’єкти господарювання) приймають участь у роботі Асоціації та в управлінні Асоціацією через своїх повноважних представників (фізичних осіб) у порядку, встановленому цим Статутом.

4.2.7. Відносини між Асоціацією та її членами, їх взаємні права та обов’язки регулюються даним Статутом.

4.2.8. Заяви та скарги членів Асоціації, щодо рішень Правління, дій Голови Правління, Президента вирішуються Загальними зборами Асоціації.

4.3. Права та обов’язки членів Асоціації

4.3.1. Члени Асоціації мають право:

    а) брати участь в Загальних зборах Асоціації. Дійсні члени беруть участь у Загальних зборах із правом вирішального голосу, асоційовані члени – з правом дорадчого голосу;

    б) очолювати та приймати участь в органах управління та робочих органах Асоціації відповідно до положень/регламентів цих органів;

    в) на запрошення Правління приймати участь у засіданнях Правління та інших органів Асоціації з правом дорадчого голосу;

    г) вносити на розгляд та брати участь в обговоренні Загальними зборами Асоціації пропозицій з будь-яких питань діяльності Асоціації, в тому числі пропозицій про обрання або відкликання окремих членів органів управління Асоціацією;

    ґ) отримувати звіти про діяльність Асоціації, її робочих органів, посадових осіб, отримувати інформацію про плани і програми, а також про використання коштів Асоціації;

    д) звертатися до органів управління Асоціацією з будь-яких питань, пов’язаних з її діяльністю;

    е) користуватися послугами Асоціації;

    є) розраховувати на допомогу Асоціації та кожного її члена;

    ж) використовувати символіку Асоціації згідно з Положенням про символіку Асоціації.

4.3.2. Члени Асоціації зобов’язані:

    а) дотримуватися положень Статуту Асоціації, рішень Загальних зборів;

    б) приймати участь в реалізації статутних завдань Асоціації;

    в) своєчасно вносити вступні, членські і цільові внески;

    г) надавати Правлінню Асоціації інформацію про організаційно-правові зміни;

    ґ) керуватися в своїй діяльності засадами етики;

    д) дбати про добре ім’я Асоціації.

4.4. Набуття та припинення членства:

4.4.1. Прийом у члени Асоціації та переведення до категорії дійсного члена здійснюється відповідно до цього Статуту на підставі поданої до Асоціації заяви.

4.4.2. Факт вступу до Асоціації підтверджується свідоцтвом про членство.

4.4.3. Правила та порядок вступу до Асоціації, форми заяви про вступі переведення у дійсні члени і вихід з Асоціації, форма свідоцтва про членство в Асоціації встановлюються Правлінням Асоціації.

4.4.4. Заява про прийом у дійсні члени Асоціації розглядається Правлінням, яке приймає рішення щодо розгляду заяви Загальними зборами. Рішення про прийом у дійсні члени приймається простою більшістю голосів присутніх на Загальних зборах дійсних членів Асоціації.

4.4.5. Асоційоване членство в Асоціації наступає після прийняття рішення Правлінням Асоціації.

4.4.6. Рішення про прийняття в асоційовані члени Асоціації та про виключення приймаються простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів Правління. Рішення Правління з питань асоційованого членства є остаточним.

4.4.7. Членство в Асоціації припиняється лише у зв’язку з виключенням члена Асоціації або при добровільному виході члена з Асоціації.

4.4.8. Член Асоціації виключається з Асоціації, якщо він припиняє діяльність (ліквідовується). Член Асоціації може бути виключений з Асоціації за умови, якщо він не виконує вимог, передбачених законодавством та Статутом Асоціації, зокрема, в разі несплати цим членом у визначені строки та у встановлених розмірах членських та/або цільових внесків, передбачених Загальними зборами.

4.4.9. Будь-який член Асоціації може вийти з неї, подавши письмову заяву Правлінню Асоціації.

4.4.10. Членство в Асоціації припиняється:

     а) для дійсного члена – після прийняття відповідного рішення Загальними зборами;

     б) для асоційованого члена – після прийняття відповідного рішення Правлінням.